Algemene voorwaarden

11/11/2022 - GENT 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

  

Artikel 1 Definities. 

  

In deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing: 

  

"Algemene Voorwaarden": deze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op elk aanbod uitgaand van The 7even (hierna "Aanbod"), elke aanvaarding door de Klant van een Aanbod en in het algemeen op elke tussen The 7even en Klant gesloten Overeenkomst (hierna "Overeenkomst"). 

  

"Bijzondere Voorwaarden": specifieke voorwaarden die de Overeenkomst tussen de Klant en The 7even definiëren en prevaleren boven de Algemene Voorwaarden. 

  

"De 7even": de handelsnaam van de CommV Karen Liekens, met maatschappelijke zetel te 900 Gent, Zandpoortstraat 25 en ondernemingsnummer 0776.903.385. 

  

"Diensten": alle diensten die De 7even op grond van een Overeenkomst levert. 

  

"Goederen": alle goederen die door De 7even ter beschikking worden gesteld in het kader van een Overeenkomst. 

  

"Klant": de (toekomstige) contractspartij van De 7even aan wie een Aanbieding wordt gedaan en/of met wie een Overeenkomst wordt gesloten alsmede eventuele aan de Klant gelieerde ondernemingen; 

  

Artikel 2 Realisatie en wijzigingen 

  

Elk Aanbod is vrijblijvend tot aanvaarding door de Klant. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Goederen en/of Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als The 7even gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Goederen en/of Diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden The 7even niet. 

  

Een Offerte wordt slechts aanvaard door schriftelijke ondertekening van de offerte en afgifte aan The 7even, of door elektronische bevestiging per e-mail op het adres karenliekens1@gmail.com of hoi@karenliekens.com. Door een dergelijke bevestiging wordt een Overeenkomst geacht volledig en rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen. Indien de Klant handelt in de hoedanigheid van consument, wordt de bevestiging van de bestelling per e-mail verzonden. 

  

Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden houdt in dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. 

  

Wijzigingen in de Overeenkomst worden altijd schriftelijk aangevraagd bij en bevestigd door The 7even. Indien hierdoor extra kosten of meerwerk ontstaan, mogen deze door The 7even in rekening worden gebracht. Ook kan een gevraagde wijziging de levertijd verlengen. 

  

Artikel 3 Levering 

  

Tenzij anders overeengekomen in Bijzondere Voorwaarden, bestaat de Overeenkomst uit: 

- Het leveren van de Diensten, zijnde bv. het geven van gezondheidsadvies op maat via de online tools voor gezondheidsscreening op onze website en/of via een persoonlijk consult bij ons, alsook het eventueel verder actief opvolgen van het door de Klant geadviseerde gezondheidstraject ( bijvoorbeeld via herinneringsberichten via WhatsApp of het aanbevelen van producten). 

- De verkoop en levering van Goederen. 

  

The 7even levert alle redelijke inspanningen om geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uit te voeren tenzij in de Bijzondere Voorwaarden een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 

  

The 7even zal alle redelijke inspanningen leveren om de Diensten stipt te leveren in overeenstemming met overeengekomen timings of trajecten. 

  

The 7even is gerechtigd de Overeenkomst of delen daarvan aan derden uit te besteden of door derden te laten uitvoeren. 

  

Indien De 7even door overmacht van blijvende of tijdelijke aard verhinderd is de Overeenkomst (verder) uit te voeren, ongeacht of de overmacht voorzienbaar was, is De 7even gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van van een schriftelijke mededeling zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, onverminderd het recht van De 7even op betaling door de Klant van reeds door De 7even geleverde prestaties voordat de overmachtsituatie intrad, dan wel op opschorting van de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk. 

  

Het risico van beschadiging en/of vermissing van Goederen berust bij De 7even tot het moment van bezorging aan de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

  

Artikel 4 Prijs en betaling 

  

Indien de Klant een abonnement op onze website heeft afgesloten, zullen de verschuldigde bedragen via automatische incasso worden betaald volgens de termijn zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Indien de Klant een bestelling plaatst via onze webshop, dient het verschuldigde bedrag te worden voldaan via elektronische betaling op onze online betaalmodule. Niettegenstaande het bovenstaande dient de Klant, indien de Klant handelt in de hoedanigheid van een bedrijf, de verschuldigde bedragen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te voldoen. 

  

Indien de Klant een abonnementsformule heeft afgesloten en deze verlengt, geldt de volgende regeling: 

- Gedurende het eerste jaar van elke verlenging blijven dezelfde prijzen van kracht die golden tijdens de voorgaande looptijd 

- Vanaf het tweede jaar na de verlenging is The 7even gerechtigd om de abonnementsprijs om de twee jaar te herzien indien de grondstofprijzen zijn gewijzigd. Dit gebeurt met de volgende formule: P1 = P0 x (0,2 + ((M1/M0) x 0,8)) 

Waar: 

- P1: de nieuwe abonnementsprijs 

- P0: de oorspronkelijke abonnementsprijs 

- M1: de materiaalprijs in een bepaald jaar 

- M0: de oorspronkelijke materiaalprijs 

 

 

  

Bij niet tijdige betaling van enig bedrag verschuldigd op grond van de Overeenkomst of om enige andere reden, is De 7even gerechtigd alle leveringen op te schorten en de geleverde Goederen terug te nemen. Bovendien heeft De 7even in dat geval van rechtswege recht op een vergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van EUR 50,00) alsmede op een conventionele vertragingsrente conform de wettelijke rente, die in geval van de Klant handelt in zijn hoedanigheid van onderneming, wordt bepaald overeenkomstig de wet betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties. 

  

Alle geleverde Goederen blijven volledig eigendom van De 7even tot volledige betaling van alle vorderingen van De 7even, dus in hoofdsom, kosten en rente, uit hoofde van de Overeenkomst en/of eerdere of latere overeenkomsten van dezelfde aard alsmede eventuele schadevergoedingen. met betrekking tot dezelfde klant of zijn gelieerde ondernemingen. Elk risico van beschadiging of verlies van de Goederen is voor rekening van de Klant. 

  

Indien een Overeenkomst wordt gesloten namens twee of meer Klanten, zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 

  

In het geval dat de contractuele relatie is beëindigd, kan The 7even verrekening toepassen tussen alle onderling vastgestelde vorderingen met de Klant, ongeacht het tijdstip waarop de betreffende vorderingen opeisbaar worden. 

  

Bij laattijdige betaling van een factuur vervallen alle openstaande facturen, ook al is de vervaldag van deze facturen nog niet verstreken. 

  

Het indienen door The 7even van een rekeningafschrift is voldoende om het bedrag van haar vordering op de Klant vast te stellen (inclusief de levering van de Goederen en Diensten) en om daarvan het bewijs te leveren. 

  

Artikel 5 Herroepingsrecht 

  

Bij de aankoop van Goederen heeft de Klant de mogelijkheid om de Goederen zonder vergoeding en zonder opgave van reden te retourneren gedurende een periode van 14 kalenderdagen na de levering van de Goederen. 

  

Gedurende deze periode zal de Klant zorgvuldig omgaan met de Goederen en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan DE 7even retourneren, conform de door DE 7even verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

  

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant: 

- ofwel de uitoefening van dit recht melden via de contactpagina 

- Ofwel bezorgt u het herroepingsformulier aan DE 7even: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf 

  

Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 

  

Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal De 7even dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

  

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen in de volgende gevallen: 

- De Klant is de Overeenkomst niet als consument aangegaan. 

- De Goederen zijn op maat gemaakt in overeenstemming met de specificaties van de Klant. 

- De Goederen bederven snel of hebben een beperkte houdbaarheid. 

- Elke verzegelde verpakking van de Goederen is na levering verbroken, zoals medicijnen. 

- De Goederen zijn duidelijk persoonlijk van aard. 

  

Artikel 6 Conformiteit, garantie en klachtenprocedure 

  

The 7even staat er voor in dat de Goederen voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

  

De Klant dient de geleverde Goederen onmiddellijk te inspecteren. Zichtbare gebreken dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de Goederen per aangetekend schrijven te worden gemeld. Bij gebrek aan enige kennisgeving is de aanvaarding van de levering door de Klant een feit. Niettegenstaande het voorgaande geldt dat indien de Klant de Overeenkomst aangaat in de hoedanigheid van consument, hij zichtbare gebreken ook binnen twee maanden na het bekend worden van het zichtbare gebrek aan The 7 dient te melden en daarnaast vervalt de wettelijke garantietermijn twee jaar na levering in overeenstemming met de Wet op de consumentenkoop. 

  

Na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijnen is De 7even enkel aansprakelijk voor verborgen gebreken, die door de Klant binnen de 14 kalenderdagen na kennisname van het verborgen gebrek per aangetekende brief aan De 7even worden meegedeeld, met gedetailleerde opgave van omschrijving van het verborgen gebrek. 

  

Als een defect in de Goederen wordt gevonden, heeft de Klant de keuze om ofwel om reparatie of vervanging van het Goed te verzoeken, en als dit niet mogelijk is, om een ​​passende prijsverlaging te vragen of om het Contract te ontbinden. 

  

Iedere vordering van de Klant tot schadevergoeding jegens De 7even vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter binnen een termijn van 1 jaar nadat de feiten waarop de vordering berust bij de wederpartij bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn. Klant. 

  

Artikel 7 Aansprakelijkheid 

  

The 7even verplicht zich om, voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, de Klant te voorzien van informatie met betrekking tot de Overeenkomst. The 7even is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst aan de Klant is verstrekt. 

  

The 7even verplicht zich de Overeenkomst naar beste weten en kunnen uit te voeren (middelenverbintenis), maar The 7even aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet bereiken van het door de Klant beoogde doel (bijv. gezondheidsklachten zoals vermoeidheid, gezondere huid of betere energie etc.) en gaat geen resultaatsverbintenis aan. 

  

In geen geval kan 7even aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit: 

- Elk gebruik van de Goederen in strijd met de bijsluiter of, indien van toepassing, het advies of de instructie van The 7even (bijvoorbeeld: overdosering, verkeerd gebruik van producten of een gevoeligheid ervoor, enz.); 

- Het door de Klant verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie aan The 7even hetzij in de online screening op onze website, hetzij rechtstreeks in het kader van een persoonlijk adviesgesprek of via e-mail of de chatfunctie (bijvoorbeeld: het niet vermelden van allergieën voor bepaalde producten zoals visolie, het niet vermelden van bepaalde aandoeningen zoals diabetes, enz.). 

- Het niet aanpassen door de Klant van andere behandelingen die niet door The 7even worden begeleid aan de door The 7even geadviseerde gezondheidskuur (bijv. aanpassen insulinedosering bij diabetici, stoppen met bepaalde medicijnen of andere vormen van therapie). De Klant is zelf verantwoordelijk om zich hierover adequaat te informeren. 

  

Voor zover de Diensten ook het versturen van herinneringen aan de Klant omvatten met het oog op het volgen van het consumptiepatroon van de Goederen, erkent de Klant dat hij zelf nog steeds de volledige verantwoordelijkheid draagt ​​voor het volgen van het geadviseerde consumptiepatroon, zelfs indien om een ​​of andere reden een aanmaning van De 7even is niet ontvangen door de Klant. 

  

De 7even is alleen aansprakelijk in geval van bedrog, fraude en opzettelijke fout. Onder voorbehoud van het voorgaande is The 7even niet aansprakelijk voor of aansprakelijk voor het vergoeden van enige immateriële, indirecte of gevolgschade, inclusief (maar niet beperkt tot) winstderving, omzetderving, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratieve of personeelskosten, een stijging van overheadkosten, verlies van klanten of claims van derden. 

  

Behalve in geval van bedrog of opzettelijke fout en behoudens in geval van lichamelijke schade veroorzaakt door het handelen of nalaten van De 7even, is de totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van De 7even voor alle schadegevallen die tijdens de volledige looptijd van de Overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het aan de Klant gefactureerde bedrag, tenzij het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van De 7even is verzekerd lager is, in welk geval de hiervoor genoemde aansprakelijkheid van De 7even jegens de Klant tot dat bedrag is beperkt. 

 

Artikel 8 Duur en beëindiging 

  

Indien de Klant een abonnementsformule aangaat, wordt deze aangegaan voor de duur vermeld in de Bijzondere Voorwaarden en wordt deze automatisch verlengd voor dezelfde periode tenzij schriftelijke opzegging (per brief of per e-mail) door de Klant ten minste 14 dagen voor het einde van het abonnement. Bovendien heeft de Klant het recht om het abonnement te allen tijde te beëindigen met inachtneming van een schriftelijke kennisgeving (per brief of e-mail) aan de andere partij en met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen. Indien de datum van de eerstvolgende betaling desondanks binnen voornoemde termijn van 14 dagen valt, is de Klant alsnog verplicht dit bedrag te voldoen zonder recht op enige restitutie. Bovendien is de Klant in dat geval verplicht om de levering van de Goederen of Diensten te aanvaarden na deze betaling. 

  

De Klant erkent dat de volgende omstandigheden automatisch aanleiding geven tot ontbinding van de Overeenkomst in de zin van dit artikel, tenzij The 7even schriftelijk van deze ontbinding afziet en uitvoering van de Overeenkomst nastreeft, waartoe The 7even gerechtigd is: 

- Het niet voldoen door de Klant aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst binnen 15 dagen na daartoe schriftelijk door De 7even te zijn aangemaand, zoals bijvoorbeeld niet-betaling door de Klant van de op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen binnen 15 dagen na schriftelijke mededeling door De 7even; 

- Faillissement, collectieve schuldenregeling of ontbinding van de Klant; 

- Weigering om de Goederen en/of de Diensten in ontvangst te nemen. 

  

Artikel 9 Intellectuele eigendom 

  

Alle ontwerpen, studies, tekeningen, schetsen, foto's, maquettes, monsters, geproduceerde teksten, vragenlijsten, adviezen en in het algemeen alle dragers waarin De 7even's intellectuele dienstprestaties verschijnen of zijn vervat, blijven te allen tijde eigendom van De 7even of derden waarmee De 7even samenwerkt, en dienen op eerste verzoek door de Klant te worden geretourneerd. De Klant erkent dat voornoemde zaken, evenals de daarbij behorende knowhow en werkwijzen, de exclusieve eigendom zijn van De 7even of van derden waarmee zij samenwerkt. Bovenstaande items, inclusief al het voorbereidend materiaal, mogen in geen geval worden gebruikt, meegedeeld of gereproduceerd, zelfs niet gedeeltelijk, zonder de schriftelijke toestemming van The 7even of enige derde rechthebbenden. 

  

De Klant doet hierbij uitdrukkelijk afstand van de mogelijkheid om enig recht op de in het eerste lid genoemde artikelen te doen gelden en de verkregen informatie te gebruiken om een ​​intellectueel beschermingsrecht aan te vragen. 

  

De Klant vrijwaart The 7even volledig tegen alle aanspraken van of aansprakelijkheden jegens derden als gevolg van enig gebruik van de Goederen dat inbreuk maakt of kan maken op de rechten van derden. 

 

Artikel 10 Verwerking van persoonsgegevens 

  

The 7even verwerkt de persoonsgegevens van de Klant als verwerkingsverantwoordelijke. De door The 7even gebruikte verwerkingsgronden zijn de noodzaak voor het uitvoeren van de contractuele bestelling, het nakomen van haar wettelijke verplichtingen, legitiem belang en de uitdrukkelijke toestemming van de Klant. 

  

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerkingsdoeleinden. 

  

Persoonsgegevens worden enkel intern verwerkt of met behulp van enkele verwerkers die het kantoor bijstaan ​​in de uitvoering van haar opdracht zoals een IT-bedrijf, softwarepakketten en een accountant. Bij elke verwerker werden de nodige waarborgen verkregen conform de AVG. Gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. 

  

The 7even neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. In het geval van een datalek dat gevolgen heeft voor uw gegevens, wordt u binnen een redelijke termijn op de hoogte gesteld. Dit kan per e-mail op het bij ons bekende adres. 

  

De Klant heeft het recht om een ​​verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens te richten aan De 7even, hetzij schriftelijk op het vestigingsadres, hetzij per e-mail een e-mail te sturen naar hoi@karenliekens.com. 

  

7even verbindt zich ertoe de Klant binnen een termijn van één (1) maand een gemotiveerd antwoord te geven op zijn verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag(en) en het aantal aanvragen kan deze termijn indien nodig met nog eens twee (2) maanden worden verlengd. De Klant heeft ook te allen tijde de mogelijkheid om een ​​klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

  

Voor meer informatie over hoe The 7even omgaat met persoonsgegevens, zie onze privacyverklaring. 

  

Artikel 11 Nietigheidsclausule 

  

De nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal niettemin het maximaal toegestane effect hebben en zal bovendien op geen enkele wijze de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden aantasten en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. 

  

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

  

Op overeenkomsten tussen The 7even en de Klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. 

  

Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken die bevoegd zijn voor de maatschappelijke zetel van De 7even. 

  

In afwijking van het vorige lid kunnen, indien de Klant handelt in de hoedanigheid van consument, geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst zowel door de Klant als door De 7even worden voorgelegd aan de Ombudsdienst voor Consumenten (www.consumentenombudsdienst.be).